Home » Akce » Rozhovor s Pierem o Chaos Bleak.

Rozhovor s Pierem o Chaos Bleak.

     

Rozhovor s Pierem o Chaos Bleak.

Ahoj Piere. Budeme si chvilku povídat o tobě, a o tvé další kapele, kterou si dal nedávno dohromady.
Alan – Jako první se nám představ, kde žiješ, co je tvé civilní zaměstnání, a v jakých kapelách si hrál a doposud působíš + řekni i stylové zaměření skupin.
Piers – Bydlím v Nottinghamu, ve východním Midlands ve Velké Británii. Pocházím z Oxfordu. Byl jsem v Nottinghamu asi 20 let. Pracuji s dospělými s autismem a s aspergerem. Byl jsem v Arcane Winter, Midnight Configuration a před tím můj sólový projekt Phunna. Před tím, deadinblack and white a skupina coverující The Cult and The Doors. Hráli jsme spíše na párty, protože jsme byli příliš mladí na to, abychom se dostali do klubù! Byly to Every New Dead Ghost, které mě přivedli k tomu být v kapelách.
Myšlenka za Chaos Bleakem je znovu vytvořit klasický goth zvuk, ale ne dělat vše jak Sisters of Mercy. Osobně miluji The Sisters, ale příliš mnoho kapel zní stejně jako oni!
Naše nová kapela je Chaos Bleak.

Alan – Poslední kapelou kterou jsi dával dohromady je Chaos Bleak. Od kdy kapela existuje? A proč si se rozhodl dát dohromady tuto partu?
Piers – Kapelu jsme založili v polovině roku 2019, Trev a já jsme mluvili o reformě Arcane Winter, ale to se nepovedlo, takže jsme se rozhodli pro nový projekt. Zformovali jsme se v hotelu The Railway v Hucknallu u piva. Chtěli jsme mít jiného basového hráče, tak jsme napsali na Facebook. Justin odpověděl a on byl na to perfektní. Známe ho dobře, je to brilantní muzikant a milý chlap! Hned jsme začali komponovat a nahrávat.

Alan – Kolik toho máte odehráno s Chaos Bleak? A kolik vlastních skladeb hrajete?
Piers- Vše je naše autorská tvorba, právě jsme vydali EP, Transcendental Chaos. K dispozici jsou 4 originální písně a 2 covery. Killing Joke’s Requiem a Play Dead’s Walk Away. Milujeme obě tyto kapely, prostě to dávalo smysl je přecoverovat. Obě písně zní dobře naživo. Myslím, že naše příští vydání bude další EP, ale už jsme měli 3 singly. Díky vydávání digitálně je vše velmi snadné.

Alan – Zatím vše vydáváte jako singl, nebo EP elektronicky. Vloni k poslechu. Máš v tom nějaký záměr?
Piers – Ano, digitální vydání jsou nejjednodušší na organizaci, stiskněte tlačítko a singl je venku! Líbí se mi myšlenka, že naše hudba je snadno přístupná, hudba je pro lidi! Internet usnadňuje hudebním fanouškům najít nové nebo staré kapely a užít si hudbu.
můžete nás poslouchat na
https://chaosbleak.bandcamp.com/
nebo kouknout na náš profil na
https://www.facebook.com/chaosbleakband
a koukat na naše videa na
https://www.youtube.com/channel/UC1XvIagyV0ZT6TC3SpSeGLw

Alan – Chaos Bleak je skupina která hraje mix Proto-Goth Rock/Metal. K tomuto žánru tě přivedl kdo, nebo co? Vzor v jiných skupinách, tohoto zaměření?
Piers-Jednak jsem fanouškem této hudby. Dalším logickým krokem je začít znovu s tvorbou hudby. Byl jsem ve své první kapele v 15 letech, proč teď zastavit? Pokud jde o „marginal“, více se zajímám o experimentální, avantgardní, neobvyklou hudbu ve které je pop (i když s popem není nic špatného), chci překvapovat, mít nové zkušenosti!

Alan – Úplně odbočíme. Co tě před lety přivedlo k tomu, že budeš dělat hudbu? A proč okrajové žánry?
Piers – Děláme hudbu jiným způsobem, než abychom si sedli do zkušebny a vymýšleli, píšeme do Trevova vzorkovače a sekvenceru, považuji to za velmi osvobozující! Stavíme vrstvy zvuku, dokud není celá věc kompletní. Jako loupání cibule obráceně.

Alan – Znáš Českou republiku? Už si tu byl? Nějaké postřehy? Nebo zajímavosti pro tebe?
Piers – Nikdy jsem bohužel nebyl, ale rád chodím na nová místa a potkávám nové lidi. Pořadatelé, kontaktujte nás!

Alan – Díky za rozhovor. Závěrem vzkaz pro naše posluchače? Čtenáře?
Pier s- že je nejlepší myslet za sebe, mít své vlastní zkušenosti a názory. Jděte ven, potkávejte nové lidi, sbírejte zkušenosti.

https://chaosbleak.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/chaosbleakband
https://www.youtube.com/channel/UC1XvIagyV0ZT6TC3SpSeGLw
https://www.youtube.com/watch?v=BY0n5_zXcsA
https://www.youtube.com/watch?v=X0y7OkgXq2Q

Interview with Piers about Chaos Bleak

Hi Piers. We’ll talk about you for a while and about your next band that you recently put together.
Piers – our new band is Chaos Bleak.

Alan – First of all, imagine where you live, what is your civilian occupation, and in what bands you played and so far you are active + tell the band’s focus.
Piers – I live in Nottingham, in the east Midlands of the UK. I’m originally from Oxford. I’ve been in Nottingham about 20 years. I work with adults with autism and Asperger’s for a living. Bands wise, I’ve been in Arcane Winter, Midnight Configuration, and before that, my solo project Phunna. Before that, deadinblackandwhite and a band covering The Cult and The Doors. We played parties as we were too young to get into pubs! It was hearing Every New Dead Ghost that got me into being in a band.
The idea behind Chaos Bleak is to recreate that classic goth sound, but not follow The Sisters of Mercy template. Personally, I love The Sisters, but too many bands sound like them!

Alan – The last band you put together is Chaos Bleak. Since when did the kapelas exist? And why did you decide to put this group together?
Piers – we started the band in mid 2019, Trev and I had been talking about reforming Arcane Winter, but that didn’t pan out, so we decided on a new project. We formed in The Railway Hotel in Hucknall, over some beers. We wanted to have a different bass player, so advertised on Facebook. Justin answered, and he was a shoe-in. We’ve known him forever, he’s a brillaint musicain and a lovely chap. It was a done deal! We started writing and recording straight away.

Alan – How much do you have with Chaos Bleak? And how many of your own songs do you play?
Piers- we’ve a weath of our own material, we’ve just released an EP, Transcendental Chaos. There are 4 original songs, and 2 covers. Killing Joke’s Requiem and Play Dead’s Walk Away. We love both of those bands, it just made sense to cover them. Both songs go down well live. I think our next release will be another EP, but we’ve had 3 sigles out already. Releasing digitally makes things very easy.

Alan – So far you release everything as a single or EP electronically. Free to listen. Do you have any intention in this?
Piers- yes, digital releases are the easiest to orgainise, press and button and the single is out! I like the idea that our music is easily accessable, music is for the people! The internet makes it simple for music fans to find new bands, or old ones, for that matter, and enjoy music.

You can listen to us at
https://chaosbleak.bandcamp.com/

or look at out prfile on
https://www.facebook.com/chaosbleakband

and watch our videos at
https://www.youtube.com/channel/UC1XvIagyV0ZT6TC3SpSeGLw

Alan – We turn completely. What made you do music for years? And why marginal genres?
Piers- first and foremost, I’m a fan of music, always have been. The next logical step is to start making music. I was in my first band at 15 years old, why stop now? As for “marginal”, I’m more interested in experimental, avant garde, unusal music that pop (although there is nothing wrong with pop), I want to be amazed, have new experiences!

Alan – Chas Bleak sound is built differently than other bands. Which is interesting. Again the question, why are you doing this?
Piers – we write music in a different way, rather than sit around in a rehearsal space jamming away, we write to Trev’s sampler and sequencer, I find it very liberating! We build layers of sound, until the whole thing is complete. Like peeling an onion in reverse.

Alan – Do you know the Czech Republic? Have you been here before? Any insights? Or attractions for you?
Piers – I have never been, unfortunately, but I love going to new places and meeting new people. Any promoters, get in touch!

Alan – Thanks for the interview. In conclusion, a message to our listeners? Readers?
Piers – that it’s best to think for yourself, have your own experiences and opinions. Get out, meet people and find out more.

https://chaosbleak.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/chaosbleakband
https://www.youtube.com/channel/UC1XvIagyV0ZT6TC3SpSeGLw

https://www.youtube.com/watch?v=BY0n5_zXcsA
https://www.youtube.com/watch?v=X0y7OkgXq2Q
https://www.youtube.com/watch?v=n4a8KQ7ggPk

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky