Home » Akce » Rozhovor s Trevorem o kapele Chaos Bleak.

Rozhovor s Trevorem o kapele Chaos Bleak.

     

Rozhovor s Trevorem o kapele Chaos Bleak.

Ahoj Trevore.

Budeme si chvilku povídat o tobě, a o tvé další kapele, kterou si dal nedávno dohromady.

Alan – Jako první se nám představ, kde žiješ, co je tvé civilní zaměstnání, a v jakých kapelách si hrál a doposud působíš + řekni i stilové zaměření skupin.
Trevor – Před pár měsíci Piers a já, jsme přemýšleli nad znovu rozjetí Arcane Winter, ale kvůli nespočetným důvodům, to nevyšlo. Takže jsme se s Piersem rozhodli vytvořit úplně novou kapelu, která bude brát aspekty našich minulých kapel, projektů a jiných věcí. Poohlíželi jsme se po někom, kdo by chtěl hrát stejně jako my, a zjistili jsme, že náš starý přítel, Justin, by do toho šel! Takse narodil Chaos Bleak!
Jsem nezávislý pracovník pro zajištění kvality na zkušební komisi zaměřené na VQ, kytarový lektor a výzkumný pracovník na částečný úvazek. K nejznámějším kapelám, ve kterých jsem byl, patří:
Every New Dead Ghost, Arcane Winter and Midnight Configuration. Jsem stále ve Death Party UK a mám prog-Goth vedlejší projekt The Angelfire Project. Ten však nikdy nebude hrát naživo.
Pokud jde o Chaos Bleak, naší myšlenkou bylo spojit dohromady předgothické hudební zvuky kapel, jako je Play Dead a Killing Joke, a smíchat je s našimi 90. gotickými undergroundovými vlivy. Ale když posloucháte naši hudbu, myslím, že v naší tvorbì máme i další vlivy, protože jsme všichni součástí hudby, kterou také posloucháme!

Alan – Poslední kapelou kterou jsi dával dohromady je Chaos Bleak. Od kdy kapelas existuje? A proč si se rozhodl dát dohromady tuto partu?
Trevor – Myslím, že to pro mě byly dvě věci. 1. Chtěl jsem znovu hrát tenhle druh hudby. 2. Chtěl jsem, aby ostatní lidé znovu slyšeli tenhle druh hudby. V podstatě neexistoval, takže jsem měl pocit, že bychom se měli ujistit, že znovu existuje!

Alan – Kolik toho máte odehráno s Chaos Bleak? A kolik vlastních skladeb hrajete?
Trevor – Zatím Chaos Bleak nahráli kolem 15 skladeb. Některé ještě nebyly dokončeny ve studiu a mimo našich skladeb, máme dva covery. „Walk Away“ od Play Dead a „Requiem“ od Killing Joke. V současné době se vyvtváří dvě skladby bývalých kapel, ve kterých jsme byli, ale v tuto chvíli je to tajemství! V současné době všechny skladby které máme hrajeme na živo.

Alan – Zatím vše vydáváte jako singl, nebo EP elektronicky. Volně k poslechu. Máš v tom nějaký záměr?
Trevor – Chtěli jsme postupně budovat jméno skupiny ve scéně a poté vydat sbírku skladeb, které jsme již silně propagovali na zádech nového bonusu a exkluzivního materiálu. V dnešní době je pro novou skupinu velmi obtížné získat jakoukoli pozornost, a proto jsme se rozhodli touto cestou postupně lidi více a více informovat o nás.

Alan – Chaos Bleak je skupina která hraje mix Proto-Goth Rock/Metal. K tomuto žánru tě přivedl kdo, nebo co? Vzor v jiných skupinách, tohoto zaměření?
Trevor – Nejsem si jistý, co se týče metalového popisu, mám rád několik metalových kapel a jsou jako součást mého osobního hudebního vývoje. Cítím, že je to těžký, aniž bychom šli po tradiční metalové cestě. Jak jsem již řekl, měli jsme deffinovaný směr, jak jsme chtěli, aby kapela zněla tak, aby vzdala hold našim hudebním vlivům, které zahrnovaly hodně aspekty z 80. let post punku, ale smíchaly se s moderním zaměřením a produkcí, která se vyvinula v gotické scéně v 90. letech. Jak to vidím já, je že jdeme ve směru, kterým by se scéna mohla vydat, kdyby se kapely The Sisters Of Mercy nevyvinuli v dominanci gotické scény v polovině 80. let. Nebo možná směr, kterým by se kapely jako Play Dead mohly vydat, kdyby začaly dříve než na začátku 80. let. TBH je to, co posluchač poslouchá, a to co slyší, je dobré!

Alan – Úplně odbočíme. Co tě před lety přivedlo k tomu že budeš dělat hudbu? A proč okrajové žánry?
Trevor – To je otázka, kterou jsem si mnohokrát položil. Jednoduchá odpověď je, že hudba je pro mě velmi zvláštní a díky tomu jsem člověk, jakým jsem dnes. Všechno, co jsem kdy udělal, a skoro každý, se kterým jsem se setkal, přišel ke mně tak či onak prostřednictvím mého zapojení do hudby. Zkrátka, miluji to! Zapojit se do toho všeho a hrát. Je to můj život a jsem tím, kým jsem.
Proč tento druh hudby? Je to kvůli tomu, že v mém životě chci hudbu, která se liší od konvenčních zaøazení. Chceme hudbu, která pokrývá jiná témata než klasiku. Chceme hudbu dostat tam, kde jsou super lidé. Že se to bude líbit i ostatním, a možná také zažít radost, štěstí a naplnění, kterou dostávám z mé tvorby.

Alan – Tak jak jsi to mìl i u dalších kapel kde jsi vystupoval, ke každé skladbì i obrazový materiál. Klip. Budete to dìlat i s Chaos Blake?
Trevor – Myslíte vytvořit promo videa? Již je vytváříme. Video je jediným skutečně efektivním způsobem, jak oslovit lidi.

Alan – Zvuk Chas Bleak je postaven jinak, než je tomu bìžnì u jiných skupin. Což je zajímavé. Opìt otázka, proè tomu tak dìláš?
Trevor – Předpokládám. Mìli jsme vizi, myšlenku, že v současné době neexistují žádné další kapely s naším zvukem. Milujeme tento druh kytary a basy, těžký progresivní post-punkový pocit, setkávání se s moderní elektronikou a produkčním zvukem!

Alan – Znáš Českou republiku? Už si tu byl? Nějaké postřehy? Nebo zajímavosti pro tebe?
Trevor – Na začátku 90. let jsem dvakrát cestoval po České republice se svou starou kapelou Every New Dead Ghost a moc se mi vaše země líbila. Cestovali jsme tam hned po „sametové“ revoluci, a byli jsme jednou z prvních anglických kapel, které hrály ve vaši zemi. My (Every New Dead Ghost) jsme dokonce nahráli nevydané živé album v Praze.

Alan – Díky za rozhovor. Závěrem vzkaz pro naše čtenáře?
Trevor – Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši podporu, a pokud budete mít šanci, poslechněte si naši hudbu a koukněte na naše videa.,
https://chaosbleak.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/chaosbleakband
https://www.youtube.com/channel/UC1XvIagyV0ZT6TC3SpSeGLw
https://www.youtube.com/watch?v=JeuWGhTBU4c
https://www.youtube.com/watch?v=j9D2o6f-rRo
https://www.youtube.com/watch?v=MU8C_iOaHvI


Interview with Trevor about Chaos Bleak
Hi Trevor. We’ll talk about you for a while and about your next band that you recently put together.

Trevor – A few months ago Piers and I were considering re-activating Arcane Winter, but due to a number of reasons, that did not come together. So, between Piers and I we decided to create a whole new band that took aspects of our previous musical projects and expanded things. We looked around for someone who shared our vision and found that an old dear friend of ours, Justin, was up for it! Hence the birth of Chaos Bleak!

Alan – First of all, imagine where you live, what is your civilian occupation, and in what bands you played and so far you are active + tell the band’s focus.

Trevor – I am a freelance Quality Assurance Officer for a VQ focused Music examination board, a guitar tutor and a part time PhD researcher. The most well-known bands I have been in include:
Every New Dead Ghost, Arcane Winter and Midnight Configuration. I am still in Death Party UK and I have a prog-Goth side project called The Angelfire Project also running. But the latter will never play live.
As for Chaos Bleak, our idea was to knit together the pre-goth musical sounds of bands like Play Dead and Killing Joke and mix that with our 1990’s Gothic underground influences. But as you listen to our music, I am sure there are other influences at work as we are all the sum total of the music we listen too!

Alan – The last band you put together is Chaos Bleak. Since when did the kapelas exist? And why did you decide to put this group together?

Trevor – I suppose it was two things for me. 1. I wanted to play that kind of music again. 2. I wanted other people to hear that kind of music again. Essentially, it did not exist, so I felt that we should make sure that it does exist again!

Alan – How much do you have with Chaos Bleak? And how many of your own songs do you play?

Trevor – So far Chaos Bleak have recorded around 15 tracks. Some have not yet been completed in the studio and out of that collection of tracks. Two are outright cover tracks. Namely “Walk Away” by Play Dead and “Requiem” By Killing Joke. Currently under development are two tracks by former bands we have been in, but this is a secret at the moment! Currently all completed songs are in our live set depending on how long a set time we have.

Alan – So far you release everything as a single or EP electronically. Free to listen. Do you have any intention in this?
Trevor – We wanted to gradually build up the band’s name in the scene and then to release a collection of tracks that we had already heavily promoted on the back of new bonus and exclusive material. Its very difficult these days for a new band to get any kind of exposure, and so we decided on this route to gradually make people more and more aware of us.

Alan – Chaos Bleak is a band that plays a mix of Proto-Goth Rock / Metal. Who brought you to this genre or what? Pattern in other groups, this focus?

Trevor – I am not sure in regards the metal description as although I do like a number of metal bands, and they do feature as part of my personal musical development. I feel that we are heavy without treading on the traditional metal path. As I said before, we had a deffinate direction with how we wanted the band to sound that paid tribute to our own musical influences which included the heavier aspects of 80’s post punk but mixed in with a modern focus and production that evolved in the Gothic scene in the 1990’s. The way I see it, we are going in a direction that the scene might have taken if bands The Sisters Of Mercy did not evolve into a dominance of the mid 80’s Gothic scene onwards. Or perhaps a direction that bands like Play Dead may have taken if they had started now rather than in the early 80’s. TBH it is what the listener hears, and whatever they hear is all good!

Alan – We turn completely. What made you do music for years? And why marginal genres?

Trevor – This is a question I have asked myself many times. The simple answer is that music is very special to me and has made me the person I am today. Everything I have ever done and pretty much everyone I have met has come to me one way or another through my involvement in music. In short, I love it! Being involved in it and playing it. It is my life and is who I am.
Why this kind of music? This is due to me wanting music in my life that is different from the conventional. Wanting music that covers other topics than the basic. Wanting music where the best people are. Also, its about me wanting to add to what already exists in the hope that others will like it too, and perhaps also experience the joy, happiness and fulfillment I get from music.

Alan – Just as you had with other bands where you performed, for each song and picture material. Clip. Will you do it with Chaos Bleak?
Trevor – Do you mean create promo videos? We are already creating them. The video medium is the only really effective way of reaching people at them moment due to the saturation of Social media.

Alan – Chas Bleak sound is built differently than other bands. Which is interesting. Again, the question, why are you doing this?
Trevor – I suppose it comes down to the idea that there are no other bands around with our sound at the moment. We love that kind of guitar and bass heavy progressive post-punk feel meeting modern electronics and production sound and wanted to bring it into existence!

Alan – Do you know the Czech Republic? Have you been here before? Any insights? Or attractions for you?

Trevor – I have toured Czech Republic twice in my old, old band Every New Dead Ghost back in the early 1990’s and I liked your country very much. We toured there just after the “velvet” revolution and we were one of the first English bands to play your country. We (Every New Dead Ghost) even recorded an unreleased live album in Prague.

Alan – Thanks for the interview. In conclusion, a message to our listeners? Readers?

Trevor – I would like to thank you all for your support, and if you get the chance please check out our music and our videos.

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky