Home » Akce » Rozhovor s kapelou – Maybjune /Rock – Pop/.

Rozhovor s kapelou – Maybjune /Rock – Pop/.

     

Rozhovor s kapelou – Maybjune /Rock – Pop/

Ahoj
Alan – Děkujeme, že jste pro naše médium poskytli rozhovor.
Ahoj, (mluvíme špatně Česky) Potěšení na naší straně.

Alan – Kdo jste a kdo odpovídá na otázky?
Jsme MAYBJUNE z Berlína.
Jmenuji se Anna a jsem zpěvačka, Axel – klávesy, Christian – hraji na kytary, Ruven – bubeník
(Anna 🙂 A máme dalšího křesťana hrajícího na basu, který neměl čas na rozhovor.

Alan – Kolikrát jste hráli v České republice?
RUVEN: Náš klávesák řekl, že jsme hráli v České republice, kdysi. Ale nemohu si vzpomenout kdy.
AXEL: Ne, ne, ne – nikdy jsem to neřekl. Opak je pravdou. Hráli jsme po celé této planetě, ale zachránili jsme Českou republiku, aby se dostavilo velké finále.

Alan – Kde vás můžeme najít?
ANNA: Můžete poslouchat naši hudbu, naše nově vydané album „Pretty Lies“ na různých streamovacích platformách, jako jsou iTunes, Spotify, Amazon Music…
AXEL:… a máme Deezera.
ANNA:… stačí hledat jméno naší kapely. Je psáno jako dva měsíce: „květen“ na jaře a „červen“ v létě s písmenem „B“!
RUVEN:… jako Bee Maya.
ANNA: Ne jako Bee Maya! Je to B pro Berlín. Takže, květen-B-červen!
RUVEN: A můžete sledovat naše videa na YouTube.
ANNA: A pokud chcete, abyste věděli, co se děje v našem MAYBJUNE – světě, co děláme, co se děje, navštivte naši webovou stránku www.maybjune.com.

Alan – Kdyby se někdo zajímal o vaše vystoupení v České republice, jak vás má kontaktovat?
AXEL: Můžete nás slyšet kdekoli se vám líbí. Kamkoli si vezmete svůj chytrý telefon se sluchátky nebo krabicí Bluetooth – jsme tam! A pokud nás chcete slyšet naživo v České republice, ujistěte se, že máme volný termín. Pozvěte nás do České republiky a my vyrazíme na cestu.

Alan – Jaké je vaše poslední album a co plánujete udělat?
CHRISTIAN: Naše poslední album jsme vydali v září – prosinci 2018 společně s naším video singlem „Let Me Stay Right Here“.
ANNA: Na albu s názvem „Pretty Lies“ najdete 13 skladeb. Sestavil jsem několik příběhů o našem životě, o lásce, podvodech, malých i velkých dramatech a o veškerých věcech, kterým lidé obvykle nerozumí – takže je to hlavně o lásce …

Alan – Kde v Česku by jste nejraději hráli a proč?
RUVEN: To nám řekněte vy, dejte nám prosím vědět. Samozřejmě víme, že Praha, ale možná máte nějaké další nápady, kde bychom mohli hrát v jiných městech, jako je Plzeň nebo – nevím – přijďte se svými nápady.
ANNA: Jo, Alane, možná nám to můžeš říci ty, dej nějaké návrhy, kde v České republice najdeme ty nejlepší fanoušky, kteří milují pivo a milují dobrou hudbu a rádi tančí a pořádají párty.

Alan – Máte nějaký oblíbený festival?
CHRISTIAN: Líbí se nám „Fête de la musique“, protože je to po celé Evropě – živá ulice, kde muzikanti vytvářejí hudbu a to je opravdu úžasné.

Alan – A v cizích zemích? Máte nějaký oblíbený festival nebo klub?
CHRISTIAN: Před několika lety jsme hráli v polském Sulecinu na festivalu Wake Up And Live. Bylo to opravdu fantastické. Milovali jsme to.
AXEL: Líbilo se nám hrát v Sulecinu, fantastické setkání s polskými lidmi. A vodkou, hráli jsme jako poslední [kapela] na festivalu [v noci] a vzpomínám si, jak jsem se probudil další den. Nebyl to vlastně „Wake Up and Live“, tohle bylo vlastně jinde v Polsku.

Alan – Znáte nějaké české muzikanty nebo kapely?
ANNA: Ano, samozřejmě, že ano. Myslím, že každý v Německu zná Karla Gotta, protože zpíval německou verzi titulní písně Bee Maya; a to je píseň, kterou náš bubeník Ruven obvykle zpívá během zvukové zkoušky. Znám také Helenu Vondráčkovou. Jako polská dívka, také znám Ewu Farnou, její hudba se mi velmi líbí.

Alan – Vadilo by vám spolupracovat s jakýmkoli českým interpertem, a pokud ano, s kým?
ANNA: Protože je jich tolik co neznáme, nejraději bych ale spolupracovala s Ewou , jak jsem již řekla, protože si myslím, že její hudební styl odpovídá naší hudbě a mohli bychom udělat nějaké zajímavé projekty.

Alan – Jste na scéně dlouho. Máte nějaký nenaplněný hudební sen?
RUVEN: Už jsme dosáhli všeho, myslím: Máme velmi dobrou zpěvačku, zničili jsme hotelový pokoj a …
AXEL: … hráli jsme na velkých pódiích …
ANNA: Ale počkejte kluci, myslím, že něco zbývá. Dokážete si představit, že jedeme turné, a hrajeme koncert v každém hlavním městě v celé Evropě. To by bylo super.

Alan – Jaké 3 písničky chtějí lidé slyšet na vašich koncertech? A jaký je váš názor?
AXEL: Myslím, že písničky, které lidé chtějí nejvíce slyšet, jsou: „Not afraid of Rock ‘n Roll“, což je up tempo skladba. Další je „Things You Do“. Je to píseň o osobě, která se vždy liší od toho, co očekáváte, ale přesto je to perfektní člověk, v neposlední řadě samozřejmě náš pilotní singl a video píseň, která se jmenuje „Let Me Stay Right Here“. Je to epické, dlouhé, šest minut dlouhé – lidé to milují.

Alan – Jaké jsou vaše oblíbené 3 písně od vás?
CHRISTIAN: Vždy se hádáme o našich oblíbených skladbách. Myslím, že Axel má nejraději „Something That We Breathe For“, protože to má velmi dlouhé intro pro klávesy …
RUVEN:… velmi dlouhý…
CHRISTIAN:… velmi, velmi, velmi dlouhé… Takže je to vlastně skladba pro klávesy, ale na konci je sólo pro saxofon.
RUVEN: A uplně nakonec bláznivá kytara.
AXEL: Jo, je to šílené kytarové sólo. Ale je to klavírní balada; hlavně. Všichni víme, že je to nejlepší píseň (směje se)
RUVEN: To je nejlepší píseň (směje se).
CHRISTIAN: Ne, dávám přednost „Another Time“. Je to úvodní skladba našeho CD.
ANNA: A moje oblíbená skladba je pravděpodobně náš singl „Let Me Stay Right Here“ pravděpodobně proto, že se jedná o velmi emotivní píseň, a proto se mi líbí.
RUVEN: A moje oblíbená skladba je „Hold On Me“ nebo „Not Afraid of Rock ‘n’ Roll“, to je top.

Alan – Co chcete vzkázat svým fanouškům v České republice?
ANNA: Pokud už znáte MAYBJUNE, hledejte příležitost, aby jste přišli a tam byli pro vás a mohli hrát naživo. A pokud jste nás ještě neznali, doufám, že vás tento rozhovor nažhavil, abyste se podívali na náš kanál YouTube nebo možná naše webová stránky. Nebo ještě lépe, poslouchali naše písničky na streamovacích platformách.
AXEL: Bylo super dělat tento rozhovor – und tschüss!
ANNA: Na shledanou!

Anna Dreimann (voc)
Christian “Chrilli” Mihm (guitars)
Christian “Fluppy” Maasch (bass)
Axel “Mr. X” Vater (keyboards)
Ruven Wolff (drums)

maybjune.com
https://www.facebook.com/maybjune.music

www.Feiyr.com/x/LetMeStayRightHere
www.Feiyr.com/x/PrettyLies
http://bit.ly/maybjunePrettyLies
https://bit.ly/2AGblh3
https://youtu.be/aOidrE7FgEI

Anglická verze:

Interview with Maybjune
Rock – Pop
Hello
Alan – Thanks for being able to make a interwiev for our medium.
Ahoj, (some Czech words) We are pleased to be here tonight.

Alan – Who are you and who answers questions?
We are MAYBJUNE from Berlin.
My name is Anna, I am the singer.
Axel – keyboards
Christian, I am playing the guitars
Ruven, the drummer
(Anna:) And we have another Christian playing the bass who could not make it today.

Alan – How many times were u playing in Czech republic?
RUVEN: Our keyboarder said, that we have played in the Czech Republic – in the past. But I can’t remember.
AXEL: No, no, no – I have never said that. The opposite is true. We have played all over this planet but have saved the Czech Republic for the grand finale to come.

Alan – Where can we check you out?
ANNA: You can listen to our music, our newly released album “Pretty Lies” on different streaming platforms like iTunes, Spotify, Amazon Music…
AXEL: … and we have Deezer.
ANNA: … just search for the name of our band. It is written like the two months: “May” in spring and “June” in the summer with a “B”!
RUVEN: … like Bee Maya.
ANNA: Not like Bee Maya! It’s B for Berlin. So, May-B-June!
RUVEN: And you can watch our videos on YouTube.
ANNA: And if you guys are eager to know what’s going on in our MAYBJUNE-Universe, what we are doing, what’s going on, just visit our webpage under maybjune.com.

Alan – When someone would have interest in your concerts in Czech Republic, where they can hit you out?
AXEL: You can hear us anywhere you like. Anywhere you take your smart phone with your headphones or your Bluetooth box – we are there! And I if you want to hear us live in the Czech Republic, make sure you come, invite us to the Czech Republic and we will hit the road.

Alan – What’s your last album, and what are you planning to do?
CHRISTIAN: We released our last album in September in December 2018 together with our video single “Let Me Stay Right Here”.
ANNA: On the album, called “Pretty Lies” you will find 13 tracks and I have put together some stories of my life, about love, deceit, small and bigger dramas and all the stuff that people usually don’t understand – so it’s mainly about love…

Alan – Where in Czech was the best city to play, and why?
RUVEN: Yeah, tell us, please let us know. We know of course Prague, but maybe you have some other ideas where we could play in other cities, like Pilsen or – I don’t know – so, come out with your ideas.
ANNA: Yeah, Alan, maybe you can let us know, give some suggestions, where in the Czech Republic we will find the most chilled most joyful people who are loving beer and loving good music and like to dance and have some good party.

Alan – Do you have any favourite festival?
CHRISTIAN: We like the “Fête de la musique” because it is everywhere in Europe and all over the streets there are musicians making music and that’s really awesome.

Alan – And in foreign countries? Do you have any favourite festival or club?
CHRISTIAN: Some years ago we played in Sulecin in Poland at the “Wake Up And Live” Festival. It was really fantastic. We loved that.
AXEL: We didn’t only love playing in Sulecin, we also loved meeting the Polish people and the vodka and we ended up being the last [persons] on the festival [at night] and I can remember waking up the next day. It was not really “Wake Up and Live”, the title of the festival.

Alan – Do you know any czech musicians or bands?
ANNA: Yes of course we do. I think everybody in Germany knows Karel Gott because he was singing the German version of the Bee Maya title song; and that’s the song our drummer Ruven usually sings during the soundcheck. But for me I know also the lady called Helena Vondráčková, and as Polish girl I also know Ewa Farna and I like her music very much.

Alan – Would you mind to cooperate with any czech interpert, and if yes with who?
ANNA: Well, since we do not know so many of them, I would prefer to co-operate with Ewa, as I have already said, because I think that her music style corresponds with our music, and we could make some interesting projects.

Alan – You are a long time on a scene. Do you have any unfulfilled musician dream?
RUVEN: We already have reached everything, I think: We have a very pretty singer, we destroyed a hotel room, and…
AXEL: …we played on big stages…
ANNA: But wait guys, I think there is something left. I could imagine going on a tour, playing a concert in each capital city across Europe. That would be nice.

Alan – What 3 songs do people wanna hear on your concerts? And what is your opinion?
AXEL: I guess the songs that people want to hear most are: “Not afraid of Rock ‘n Roll”, which is an uptempo song. Another one is “Things You Do”. It’s a song about a person who is always different from what you expect but nevertheless it’s the perfect person, last but not least of course our single and video song, which is called “Let Me Stay Right Here”. It’s an epic one, a long one, it’s like six minutes long – and people love it.

Alan – What is your favourite 3 songs from you?
CHRISTIAN: So we always argue about our favorite songs. I think Axel likes most “Something That We Breathe For” because that has a very long keyboard intro…
RUVEN: …very long…
CHRISTIAN: … very, very, very long… So it is a keyboard song, actually, but it has a saxophone solo at the end.
RUVEN: And a crazy guitar at the end.
AXEL: Yeah it is a mad guitar solo. But it is a piano ballad; mainly. So we all know that’s the best song (laughs)
RUVEN: That’s the best song (laughs).
CHRISTIAN: No, I prefer “Another Time”. It’s the opener of our CD.
ANNA: And my favorite song is probably our single “Let Me Stay Right Here” probably because it is a very emotional song, and that’s why I like it.
RUVEN: And my favorite song is “Hold On To Me” or “Not Afraid of Rock ‘n’ Roll”, baby.

Alan – What do you wanna say to your fans in czech republic?
ANNA: If you already know MAYBJUNE, search for an opportunity to come and be there for you and to play live, and if you didn’t know us yet, I hope that this interview animated you to have a look at our YouTube channel or maybe our web page or even to listen to our songs on the streaming platforms
AXEL: And it was nice to be here, and thanks for listening – und tschüss!
ANNA: Na shledanou!

members of MAYBJUNE :

Anna Dreimann (voc)
Christian “Chrilli” Mihm (guitars)
Christian “Fluppy” Maasch (bass)
Axel “Mr. X” Vater (keyboards)
Ruven Wolff (drums)

Website (Facebook):
www.maybjune.com

Sound:
Let Me Stay Right Here (Single Version):
www.Feiyr.com/x/LetMeStayRightHere

Pretty Lies (album): www.Feiyr.com/x/PrettyLies
Free Download of the songs: http://bit.ly/maybjunePrettyLies

YouTube Channel: https://bit.ly/2AGblh3
Let Me Stay Right Here video: https://youtu.be/aOidrE7FgEI

https://www.youtube.com/watch?v=aOidrE7FgEI

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky