Home » Akce » Rozhovor s Bazsim ze skupiny Firkin.

Rozhovor s Bazsim ze skupiny Firkin.

     

Rozhovor s Bazsim ze skupiny Firkin.

Dobrý den,
Alan – Děkujeme že jste byli ochotni poskytnout rozhovor pro naše medium.
Bazsi – Ahoj Alane, je nám ctí. A velké pozdravy pro všechny, kdo poslouchají rozhlasové pořady.

Alan – Kdo jste a kdo odpovídá na otázky?
Bazsi – Jsem Bazsi z FIRKINu. Po bubeníkovi jsem druhý nejhlasitější člen kapely … Hraju na elektrickou kytaru.

Alan – Kolikrát jste hráli v České republice?
Bazsi – Myslím, že s Firkinem jsme hráli více než desetkrát v České republice. Před pár lety jsme hráli na Pilsner Festu v Plzni to bylo masivní, moc se nám to líbilo. Líbilo se nám také v Praze a i na venkově. V podstatě milujeme hrát v České republice. Češi jsou velmi přátelští a vědí, jak se bavit. Jsme rádi za spoustu přátel v každé zemi. A dobrá zpráva: Firkin se letos vrací do České republiky.

Alan – Kde vás můžeme slyšet?
Bazsi – Datum koncertů si můžete najít na webových stránkách kapely Firkinwww.firkinband.com – a na Facebooku – www.facebook.com/firkinband

Alan – Kdyby se někdo zajímal o vaše koncerty v České republice, kde by vás mohli kontaktovat?
Bazsi – Jsme velmi rádi, že můžeme hrát na Sazavafestu v červenci a v srpnu se vrátíme na jeden z našich nejoblíbenějších pivních festivalů v Chodové Planě. Je to skvělé místo, bude to náš třetí fest. Nemůžu čekat na koncerty.

Alan – Jaké je vaše poslední album a co plánujete udělat?
Bazsi – Naše poslední album se jmenuje „We Are The Ones“ (2018). To bylo právě nominováno na Independent Music Awards (IMA) – Nejlepší Rock / Hardrock Album roku v USA. Je to pro nás opravdu cenná nominace. Například Tom Waits a Robert Smith jsou v porotě – mezi mnoha dalšími známými jmény. Jsme opravdu nadšení, abychom byli nominováni! V letošním roce máme 10. výročí, proto jsme naplánovali turné po celé Evropě – a samozřejmě písničky z We Are The On jsou na setlistu. Doufáme, že se našim českým fanouškům budou také líbit koncerty a po koncertech budou patřit k naší bláznivé rodině Firkin, která křičí „We Are The Ones“.

Alan – Kde v Čechách je pro vás nejlepší město a proč? (nejen na hraní)
Bazsi – Nemohu říci jedno konkrétní město, protože jsme milovali každý okamžik, který jsme strávili v České republice. Plzeň nebo Praha nebo některá menší města … pro mě je nejdůležitější mít kontakt s lidmi, cítit jejich energii a s Firkinem bychom chtěli něco vrátit s naší bláznivou irskou punkovou hudbou. V České republice se cítíme jako doma: skvělé jídlo, úžasné pivo, krásné dívky a mnoho skvělých koncertů.

Alan – Máte oblíbený festival?
Bazsi – Oh, je nemožné si vybrat. Je tu tolik úžasných festivalů.

Alan – A v zahraničí? Máte nějaký oblíbený festival nebo klub?
Bazsi – No, možná si myslíte, že hlavní festivaly jsou nejlepší – Wacken Open Air (GER), Summer Breeze (GER), SZIGET (HUN) nebo Montreux Jazz Festival (CH) jsou jistě skvělé. Je investováno tolik péče a energie. Máme štěstí, že jsme hráli před desítkami tisíc lidí. Ale Firkin se cítí jako doma i na malých a středních festivalech. Chceme být s našimi fanoušky, mluvit s nimi, cítit jejich energii, být součástí jejich života a sdílet s nimi svůj život.

Alan – Znáte nějaké české hudebníky nebo kapely?
Bazsi – Ano, absolutně! Pipes And Pints jsou skvělí přátelé a rádi jsme spolu hráli. Doufám, že je budeme mnohem vícekrát vidět na cestách a pobavíme se.

Alan – Chtěli byste spolupracovat s jakýmkoliv českým interpretem, a pokud ano s kým?
Bazsi – S Karlem Gottem! Dobrá věc je, že hudba nemá hranice. Hrát spolu s dalšími muzikanty je vždy skvělé, protože máte spoustu zábavy. S kapelou Firkin vždy pracujeme na projektech a zveme hosty z různých žánrů – folk, rap, rock, metal, dokonce i operu – aby byl výkon jedinečný a pestřejší. Cílem je poskytnout divákovi nezapomenutelnou show a navázat přátele po celém světě.

Alan – Jste na scéně dlouho. Máte nějaký nesplněný hudební sen?
Bazsi – Ano, po dobu 10 let. Právě jsme oslavili naše 10. narozeniny a pár českých přátel přišlo na párty. Pokud máte 10 let, je v životě tolik věcí. Každý rok Firkin nastavuje nové cíle. Nastavili jsme lať o něco výš, ale chceme být stejní přátelští lidé. Letos jde o turné v Evropě a pracujeme na Firkinově symfonii The Irish Punk Oratorio. Bude tam orchestr, profesionální tanečníci, a když se vrátíme do Čech s The Irish Punk Oratorio, pozveme také české hudebníky a zahrajeme několik ikonických písní.

Alan – Jaké 3 skladby chtějí lidé slyšet na koncertech? Jaký je váš názor?
Bazsi – Jsem si jistý, že lidé milují hotkinized verzi písně Game Of Thrones, kterou hrajeme živě. Je to masivní úvod každého koncertu a všichni ho milují a okamžitě se připojují zpěvem. Rychlá bláznivá verze Drunken Sailor je stará, ale dobrá, je to nutnost a my ji milujeme! Každý má své oblíbené a rádi bychom našim divákům co nejvíce dali. Normálně hrajeme asi 25 skladeb za vystoupení.

Alan – Jaké jsou vaše oblíbené 3 skladby od vás?
Bazsi – Každá píseň Firkin je blízká mému srdci, ale pokud musím jmenovat 3, řekl bych:
We Are The Ones – je to titulní píseň našeho nového alba. Je to o nás: je to Firkin a každý usměvavý člověk, který je milencem života. Píseň a celé album We Are The Ones jsou o dobré energii a životě.
Pak bych řekl Awaken The Iron – prostě, rád hraju tuto píseň. Refrén je ohromující, startuje, létá a diváci se zbláznili … Miluju to! A také, nový videoklip je na cestě od Awaken The Iron.
A třetí píseň, nech mě přemýšlet … Řekl bych Into The Night. Milujeme ji, a naše publikum to miluje taky. Myslím, že je to naše vlajková loď na Spotify, stejně jako více než půl milionu puštění. Je to píseň pro začátek koncertu, je to píseň začít svůj den s.

Alan – Co chceš říct svým fanouškům v České republice?
Bazsi – Czech ven Firkin! Hudba je sex! Žijte své sny a nikdy se nevzdávejte!

www.firkinband.com

Anglická verze:

Interview with Bazsim band Firkin

Hello,
Alan – Thanks for being able to make an interview for our medium.
Bazsi – Ahoj Alan, it’s my pleasure. Thank you for having me. And a big hello to everyone who is listening to the radio program.

Alan – Who are you and who answers questions?
Bazsi – I’m Bazsi from FIRKIN. You know, after the drummer, I’m the second loudest member in the band… I play the electric guitar.

Alan – How many times have you played in the Czech Republic?
Bazsi – I guess, with Firkin we have played over 10 times in the Czech Republic. A couple of years ago at Pilsner Fest in Pilsen it was massive, we loved it very much! We also loved to be in Prague and in the countryside as well. Basically, we love coming back to the Czech Republic. Czech people are extremely friendly and know how to party. We are blessed to have a lot of friends in every country. And good news: Firkin is coming back to the Czech Republic this year, too.

Alan – Where can we check you out?
Bazsi – You can check out the tour dates on Firkin’s website – www.firkinband.com – and on Facebook – www.facebook.com/firkinband

Alan – When someone would have an interest in your concerts in the Czech Republic, where they can hit you out?
Bazsi – We are really happy to play at Sazavafest in July, and in August we’ll return to one of our favourite beer festivals in Chodova Plana. It’s a wonderful place, this will be our 3rd time playing there. I can’t wait for the concerts.

Alan – What’s your latest album, and what are you planning to do?
Bazsi – Our latest album is entitled „We Are The Ones“ (2018). It has just been nominated for Independent Music Awards (IMA) – The Best Rock / Hardrock Album of the Year in the US. It’s a really valuable nomination for us. For example Tom Waits and Robert Smith are in the jury – among many other illustrious names. We are really humbled to have been nominated!
This year we are having our 10th anniversary tour all across Europe – and of course the songs from We Are The Ones are on the setlist. We hope our Czech fans will also like the shows and after the concerts they will belong to our Firkin‘ crazy family shouting „We Are The Ones“.

Alan – Where in Czech was the best city to play, and why?
Bazsi – I cannot say one particular city as we loved every moment we spent in the Czech Republic. Pilsen or Prague or any smaller cities… for me it’s most important to have contact with the people, feel their energy, and with Firkin we would like to give something back with our crazy Irish punk music. In the Czech Republic we feel like at home: great food, amazing beer, beautiful girls and many superb concerts.

Alan – Do you have a favorite festival?
Bazsi – Oh, it’s impossible to choose. There are so many amazing festivals.

Alan – And in foreign countries? Do you have any favourite festival or club?
Bazsi – Well, you might think that the major festivals are the best – Wacken Open Air (GER), Summer Breeze (GER), SZIGET (HUN) or Montreux Jazz Festival (CH) are brilliant, for sure. There is so much care and energy invested into. We are lucky to have played for tens of thousands of people. But Firkin feels at home at small and medium sized festivals as well. We like to be with our fans, talk to them, feel their energy, be part of their lives and share our lives with them.

Alan – Do you know any czech musicians or bands?
Bazsi – Yes, absolutely! Pipes And Pints are great fellows and we loved to play together. I hope there will be many more times to see each other on the road and have fun.

Alan – Would you mind to cooperate with any Czech interpert, and if yes with who?
Bazsi – With Karel Gott! The good thing is that music has no borders. Playing together with other musicians is always great because you have fun and experience a lot. With Firkin, we always work on projects and invite guests from different genres – folk, rap, rock, metal, even opera – to make the performance unique and more colorful. The goal is to give an unforgettable show to the audience and make friends all around the world.

Alan – You are a long time on scene. Do you have any unfulfilled musician dream?
Bazsi – Yes, for 10 years. We have just celebrated our 10th birthday and a couple of Czech friends came to the party. If you are 10 years old, there are so many things to do in life.
Each and every year Firkin sets new goals. We set the bar a bit higher but we want to be the same friendly people. This year is about touring in Europe and we are working on Firkin’s symphonic called The Irish Punk Oratorio. There will be an orchestra, professional dancers and when we come back to the Czech with The Irish Punk Oratorio, we will invite Czech musicians, too, and play some iconic songs.

Alan – What 3 songs do people wanna hear at the concerts? What is your opinion?
Bazsi – I am sure people love the firkinized version of the Game Of Thrones theme song that we play live. It’s a massive intro of every concert and everybody loves it and joins the party immediately. The speedy-crazy version of Drunken Sailor is an oldie but goodie, it’s a must and we love it! Everybody has their own favorite and we would love to give our audience as much as possible. Normally, we play about 25 songs a concert.

Alan – What is your favourite 3 songs from you?
Bazsi – Every Firkin song is close to my heart but if I have to name 3, I would say:
We Are The Ones – it is the title-giving song of our new album. It’s about us: it’s Firkin and every smiling people who are the lovers of life. The song and the whole We Are The Ones album are about good energy and life.
Then I would say Awaken The Iron – I just simply love to play this song. The refrain is mind-blowing, it takes off, it takes flight and the audience goes crazy… I love it! And also, a new video clip is on its way from Awaken The Iron.
And the third song, let me think… I would say Into The Night. We love to play it, our audience loves it, too. I think this is our flagship on Spotify as well with more than half a million plays. It’s a song to start a concert with, it’s a song to start your day with.

Alan – What do you wanna say to your fans in the Czech Republic?
Bazsi – Czech out Firkin! Music is sex! Live your dreams and never give up!

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky